Ekonomiska bidrag till elevaktiviteter/
Financial contribution to student activitiesDenna information syftar till att förklara syftet med de olika bidrag som efterfrågas till föräldrar med elever på Engelska Skolan i Linköping. Dessa bidrag har som målsättning att stötta olika typer av elevaktiviteter. Det är viktigt att betona att samtliga dessa bidrag är frivilliga. Alla elever har rätt att delta i alla aktiviteter oberoende av huruvida bidrag har givits av respektive förälder eller inte.
Beskrivningen är framtagen med anledning av frågor som kommer från framförallt nya föräldrar i skolan, men kan också fungera som klargörande för alla föräldrar.
Vänd er gärna till någon i PTA styrelse om det finns ytterligare frågor.


Klasskassa
Insamling av eleverna själva genom att via olika aktiviteter (t.ex. bakning, försäljning etc.) samla in pengar till en resa eller annan gemensam aktivitet, vanligtvis i slutet av årskurs 9. Klasskassan handhas av föräldrarepresentant som utses på föräldramöte. I enlighet med skollagen får skolan inte vara delaktig i denna verksamhet.


Parents Teachers Association (PTA)
PTA arrangerar och bidrar till ett flertal aktiviteter på skolan, såsom Halloween, Spring Fair, Årets Klasskamrat. Finansiering till detta kommer enbart från bidrag från föräldrar. Även om all föräldrar är medlemmar i PTA så är bidraget frivilligt och brukar vara 50 – 100 kronor/elev.

 

Ju mer bidrag som kommer in desto mer aktiviteter kan PTA arrangera eller bekosta. PTA Bankgiro är 5829-5551. Swish 1230715425.

 


 


The aim of this note is to explain the purpose behind the different contributions that are asked from parents with students at Engelska Skolan in Linköping. The objective of those contributions is to support different types of student activities. It is important to stress that all of those contributions are on a voluntary basis and all students have the right to participate to all events independent of a parent having contributed or not.
The note has been prepared due to questions raised from mainly new parents of the school, but should also serve as a clarification for all parents.
Should you have any further questions, feel free to contact any member of the PTA Committee.


Klasskassa
Collections performed by the students themselves by means of different activities (baking, sales etc). Used for a trip or other jointly decided activity, normally at end of year 9. The “Klasskassa” is managed by a parent representative who is nominated at parent meeting. In accordance to Swedish School law, the school itself is not allowed to participate or support this type of activity.


Parents Teachers Association (PTA)
PTA arranges and contributes to a number of activities in the school, such as Halloween, Spring Fair, Best Friend. The budget is from parent contributions only. Although all parents are members of PTA, the financial contribution is voluntarily, and is typically around 50 – 100 kr/student. 

The more contributions PTA receives the more activities can be arranged or supported. The PTA bankgiro is 5829-5551. Swish 1230715425.

 

 

 
stäng